Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
ЗНО

Положення про батьківський комітет ХЗОШ №41

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

ХЗОШ№41

від 12.09.2012 № 231

 

 

Положення про батьківський

комітет Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41

Харківської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

 1.1. Положення про батьківський комітет (далі - комітет) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі - школа).

 1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

 1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»,  Статутом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

 1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класу або школи приймаються на загальних батьківських зборах школи.

 1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом оприлюднення інформації про заснування батьківських комітетів на загальношкільних батьківських зборах школи.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

 

 2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

 2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 - формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

 - виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

 - формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

 - захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

 - здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

 - запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

 - всебічного зміцнення зв'язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

 - залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

 - організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

 - вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.

 2.3. Основним принципом діяльності комітету є: законність, гласність, колегіальність,  толерантність, виборність, організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством; підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класу.

3. Організація діяльності комітетів

 3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу і діє від їх імені. Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

 3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше чотирьох разів на рік.

 3.3. Комітет школи формується з голів та представників усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або Ради школи.

3.4. Комітет школи у разі необхідності може скликати збори батьків школи. Склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у школі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 У разі неможливості проведення загальних зборів батьків школи питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

 3.5. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

 3.6. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

 3.7. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.8. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів комітету школи питання вирішуються районним органом управління освітою або Радою школи; між класним керівником і комітетом класу – Радою школи.

 3.9. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

 3.10. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені школи, класу, документи підписують директор школи та голова комітету.

 3.11. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у Директора школи.

 

4. Права та обов'язки комітетів

 

 4.1. Комітети мають право:

 - брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають на обліку облікового та під облікового контингенту;

 - встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у школі;

 - вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) школи пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора школи, класного керівника щодо роз'яснення стану і перспектив роботи школи та з окремих питань, що турбують батьків;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

- сприяти покращанню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних умов функціонування школи;

- сприяти укріпленню матеріально-технічної бази школи;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів школи;

- ініціювати придбання за залучені кошти технічних засобів навчання щодо забезпечення належного функціонування навчально-виховного процесу;

- контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення;

- проводити роз'яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов'язки;

- виносити на громадський осуд кандидатури батьків, які ухиляються від виховання дітей у родині та виконання інших батьківських обов’язків.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

 4.3. Комітети зобов'язані:

 - виконувати рішення, затверджені на зборах відповідного комітету;

 - вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються у  школі та передаються за актом новообраному комітету;

 - надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора школи або відповідного органа управління освітою;

 - залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

 - організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у школі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

 - у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

 4.4. Голова комітету школи є членом Ради школи. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради школи під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

 4.5. Голова комітету школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Рішення комітету є рекомендаційними. Обов'язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по школі.

 

 

Директор школи                                               І.В.Котенко