Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області

 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань

Бібліотека

Діяльність шкільної бібліотеки

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41

 

          Бібліотека   – це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людського знання, вона     забезпечує потреби навчально – виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача.

 

 

ГРАФІК

РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 41

у 2019/2020 навчальному році

 

Понеділок - 08:00-17:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

Вівторок - 08:00-17:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

Середа - 08:00-17:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

Четвер - 08:00-17:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

П’ятниця - 08:00-17:00 (перерва з 12:00 до 13:00)

 

ОПИС КОМПЕТЕНЦІЇ (ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ)

БІБЛІОТЕКАРЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

1.1. Бібліотекар навчального закладу призначається на посаду та звільняється з неї директором закладу.

1.2. Бібліотекар навчального закладу підпорядковується безпосередньо директору закладу.

1.3. У своїй діяльності бібліотекар навчального закладу керується розпорядженнями директора закладу, статутом, локальними актами та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України,законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України, відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

2. Завдання та обов'язки

Бібліотекар навчального закладу:

2.1. Формує універсальний бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям.

2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх

зберігання та реєстрацію.

2.3. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

2.4. Здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально- виховного процесу конкретного закладу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог.

2.5. Розширює бібліотечно-інформаційні послуги на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових

бібліотечних форм і методів роботи. Впроваджує в роботу шкільної бібліотеки інноваційні технології.

2.6. Організує свою діяльність спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

2.7. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й

інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

2.8. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

2.9. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

2.10. Виховує в учнів інформаційну культуру — стале прагнення до пошуку інформаційно-свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.11. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості та культурності виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

2.12. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.13. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

2.14. Формує в учнів уміння та навички бібліотечного користувача, розкриває їм осное ні (модельні, базові) функції бібліотеки, пояснює права й обов'язки користувача, виховує повагу до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання.

2.15. Сприяє всебічному підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї

2.16. Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.

2.17. Організує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, підручником та іншою формою інформації.

2.18. Координує діяльність бібліотеки з громадськими організаціями, співпрацює та взаємодіє з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

2.19. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).

3. Права

Бібліотекар навчального закладу має право:

3.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

3.2.Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

3.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

3.4. У межах своєї діяльності брати участь у навчально-виховному процесі в організаційних загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

3.5. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його статутом.

3.6. Захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства.

3.7. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботі давати пояснення стосовно змісту цих документів.

3.8. У межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закладу про виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.10. Викладати окремі предмети, вести гуртки та факультативи за наявності необхідної освіти.

3.11. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.12. Отримувати від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційного

характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.

З.13. На щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів та додаткову оплачувану відпустку (4 робочі дні) відповідно до колективного договору.

3.14. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

4. Відповідальність

Бібліотекар навчального закладу несе відповідальність:

4.1. За організацію роботи бібліотеки та бібліотечних процесів.

4.2. За облік, зберігання і використання всіх одиниць бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства.

4.3. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою

інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством України про працю).

4.4. За належний санітарний стан приміщення бібліотеки та збереження обладнання й меблів.

4.5. За своєчасне складання встановленої звітної документації.

4.6.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).

4.7. За завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України).

4.8. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу (у межах, визначених чинним адміністративним законодавством України).

5. Бібліотекар навчального закладу повинен знати

5.1. Основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи.

5.2. Методичні матеріали з бібліографії та інформатики.

5.3. Книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

5.4. Передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи вітчизняних та світових бібліотек.

5.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.6. Правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.7. Вимоги чинного законодавства.

5.8. Державну мову.

 

6. Кваліфікаційні вимог

Бібліотекар навчального закладу повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту.

 

7. Відносини (зв'язки) за посадою, професією

Бібліотекар навчального закладу взаємодіє з:

адміністрацією навчального закладу;

педагогами, учнями, їхніми батьками;

органами управління освітою;

громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами;

освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.